Get Adobe Flash player

Wymagane dokumenty

 

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy.

Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.1. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:* podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w spadku lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
* aktualny odpis z księgi wieczystej.
2. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:* podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w spadku lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
* aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, z którego wynikać będzie, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
* aktualny odpis z księgi wieczystej, jeśli została założona.
3. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:* podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w spadku lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
* aktualny odpis z księgi wieczystej,
* pismo z Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie świadczące o braku takiego planu,
* wypis z rejestru gruntów, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczystoksięgowych.

 

4.Podstawowe dokumenty wymagane przy aktach poświadczenia dziedziczenia

 

*odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

*odpisy skrócone aktów urodzenia lub małzeństwa(w przypadku zmiany nazwiska) spadkobierców ustawowych,

*odpisy skrócone aktów zgonu spadkobierców ustawowych, którzy nie dozyli otwarcia spadku,

*testament, o ile został przez spadkodawce sporządzony,

*zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy.

 

5. Do sporządzenia pełnomocnictwa lub testamentu nie jest wymagane przedkładanie jakichkolwiek dokumentów, natomiast trzeba podać dane pełnomocnika lub spadkobiercy/ów w szczególności imię(imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.
Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości oraz numer NIP.

Prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona będzie działała przez pełnomocnika. Należy wtedy dostarczyć wypis pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.